• Gratis fragt på køb over kr. 800,- ex. moms
 • Hurtig og sikker levering 1- 5 hverdage
 • Ekspert kundeservice - 53848700/24814430

Åndedrætsværn

Hvornår og hvordan skal man bruge åndedrætsværn? Hvilke krav stilles til mærkning?

Åndedrætsværn er et personligt værnemiddel, der beskytter mod indånding af forurenet luft og/eller iltmangel
Åndedrætsværn skal kun benyttes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt. (Arbejdstilsynet)
Inden det besluttes at anvende åndedrætsværn, skal alle andre muligheder for at udføre opgaven vurderes; Kan de farlige stof-
fer undgås, eller kan der luftventileres nok til at komme under grænseværdien? Brugen af åndedrætsværn bør altid være den sidste løsning.
 
Åndedrætsværn betegnes som et klasse 3 værnemiddel.
Klasse 3 er de værnemidler der skal anvendes, hvor der er en særlig risiko for at komme alvorligt til skade, eller hvor det i værste tilfælde kan ende med dødelig udgang, hvis man ikke benytter de rigtige værnemidler, eller hvis man anvender dem forkert.
Før arbejdet påbegyndes skal brugeren have gennemgået instruktion og træning i brug og vedligeholdelse af udstyret.
Udstyret skal være rent, tørt og vedligeholdt før ibrugtagning.

Beskyttelsesfaktor

Beskyttelsesfaktoren angiver, hvor mange gange åndedrætsværnet kan nedsætte koncentrationen af sundhedsskadelige stoffer inde i masken, i forhold til koncentrationen i omgivelserne. Dette er målt ved laboratorieafprøvning, og det må påregnes at den reelle beskyttelsesfaktor er lavere.
 
Eksempel:
Hvis der f.eks. i omgivelserne er en forurening på 1.000 mg/m3, og åndedrætsværnets beskyttelsesfaktor er på 500, vil der i indåndingsluften være en forurening på 2 mg/m3 ved laboratorieafprøvning.
Åndedrætsværnet skal benyttes hele den tid man er i det forurenede område, da selv kort tid uden åndedrætsværn vil betyde en væsentlig ringere beskyttelse. 
Bruger man masken i hele arbejdstiden og opnår en beskyttelsesfaktor på 100 (luften er 100 gange renere indeni masken) vil man, hvis man tager masken af i bare 5% at tiden, kun opnå en beskyttelsesfaktor på 16 over hele arbejdstiden!

Nedsættelsen i beskyttelsen bliver endnu mere dramatisk, hvis man som udgangspunkt tager udstyr, der giver en højere beskyttelsesfaktor på f.eks. 1000.  Det tilsvarende tal bliver så kun 19.  NB: Vær opmærksom på, at anvender man masker med undertryk (uden turbo/trykluft), må man ikke samtidig have skæg. Selv ved kort skæg/skægstubbe mister man op til 90% af maskens beskyttelsesfaktor.
 

BESKYTTELSESKATEGORI (EN 143)

P1 R/NR*   Faste og våde partikler 80%
P2 R/NR*   Faste og våde partikler 94%
P3 R/NR*   Faste og våde partikler 99,95%

 

 

 

R” = Kan genanvendes. ”NR” = Kan ikke genanvendes.

Gasfiltrene til hel- og halvmaskerne er inddelt i 3 kategorier baseret på kapacitet og koncentration.

FILTERKATEGORI (EN 14387)

1   0,1 volumenprocent = 1000 ppm*
2   0,5 volumenprocent = 5000 ppm*
3   1,0 volumenprocent = 10000 ppm*


*ppm = part per million

 

BESKYTTELSESFAKTOR

Procent af arbejdstiden i forurenet miljø, hvor åndedrætsværn benyttes. 
100% betyder at åndedrætsværnet benyttes hele tiden.
100% 95% 90% 80% Eksempel på åndedrætsværn
Effektive
beskyttelsesfaktorer
25 11,40 7,40 4,30  
50 14,5 8,50 4,60 Halvmaske
100 16,80 9,20 4,80  
1000 19,60 9,90 4,98 Luftforsynet i sandbæsningshjelm
10000 19,90 9,99 4,99 SCBA


 


Begrænsninger i brug af åndedrætsværn

3 timers regel:
Filtrerende åndedrætsværn må kun benyttes 3 timer om dagen. Hvis arbejdet strækker sig ud over 3 timer, skal der allerede fra arbejdets begyndelse bruges enten filtrerende åndedrætsværn med turboenhed (blæser) eller luftforsynet åndedrætsværn.

6 timers regel:
Arbejde med turboudstyr og luftforsynet åndedrætsværn må ikke overstige 6 timer pr. dag for den enkelte bruger. I særligt belastende situationer, som følge af arbejdets art, temperaturforhold e.l., skal tiden nedsættes. Beskæftigelse med åndedrætsværn må ikke foregå uafbrudt.
Ved arbejde med asbestholdige materialer, kodenummererede produkter og lignende skal der bruges luftforsynet åndedrætsværn.


 

 

  

 


Filtrerende Ansigtsmaske

Beskytter mod støv og partikler, dækker næse, mund og hage. Masken kan være forsynet med udåndingsventil. 
Læs mere om filtrerende ansigtsmasker og EN standarder her:
 

 

 


 

 

 

 

 

 


Hel- og halvmaske

Afhængig af det valgte filter beskytter halv- og helmasker mod partikler, gasser og dampe. En halvmaske dækker næse, mund og hage. En helmaske dækker hele ansigtet.

Bemærk: At hel- og halvmasker er udstyret med nogle ganske tynde ind- og udåndingsmembraner af gummi. For at masken er tæt og fungerer korrekt, er det vigtigt at membranerne er intakte. Det er derfor nødvendigt, at kontrollere dette med jævne mellemrum og sørge for at udskifte defekte membraner.


 

 

 

Turboåndedrætsværn

Turboåndedrætsværn beskytter, afhængig af det valgte filter mod støv, gasser, dampe og lugte. En ventilatorenhed suger luften ind gennem filtrene, hvorefter den rensede luft føres gennem en slange ind i hoveddelen.
 
Bemærk: turboudstyr er ikke friskluftforsynet åndedrætsværn

 

 

 

 

 

 


Friskluftforsynet åndedrætsværn

Åndedrætsværn der forsynes med ren luft fra en kompressor, som gennem et rør eller slangesystem, blæser luft via et filterpanel ind i åndedrætsværnet. Udstyret kombineres med en hel- eller halvmaske, hætte eller en hoveddel med tætsluttende visir.
 
Friskluftforsynet åndedrætsværn bør anvendes:
 • når der er – eller muligvis kan opstå – iltmangel, dvs. mindre end 17% iltindhold i indåndingsluften
 • når luftforureningen forekommer i høje koncentrationer
 • når luftforureningens sammensætning og/eller koncentration er ukendt
 • når der ikke findes et egnet/godkendt filter til den pågældende forureningstype
 • når forureningen ikke kan lugtes/smages
 • når det er foreskrevet i lovgivningen
 

Se eventuelt Arbejdstilsynets At-vejledning ”D.5.1 Trykluft til åndedrætsværn” og ”D.5.4. Åndedrætsværn”.
 


 

Hvilke filtre skal man vælge?

Filtre til åndedrætsværn kan være partikelfiltre, gas- og dampfiltre eller en kombination af disse.
Korrekt valg af filter forudsætter, at man både er klar over, hvilken slags forurening man skal beskytte sig imod, og om forureningen optræder i partikelform eller som gasser og dampe.
Husk at der findes ikke filtre til beskyttelse mod enhver type gas/damp. Såfremt et egnet filter ikke findes, skal luftforsynet åndedrætsværn bruges
 
 • Husk at læse brugsanvisningen
 • Husk at filtre beskytter aldrig mod iltmangel
 • Husk at opbevare filtret renligt og lufttæt, når det ikke er i brug (se brugsanvisningen)
 • Husk at partikelfiltre beskytter ikke mod gasser og dampe og at gas-/dampfiltre ikke beskytter mod partikler
 
 
 


FILTEROVERSIGT
 

FILTERKODE ANVENDELSES OMRÅDE
P3 Faste, flydende, giftige og radioaktive partikler, bakterier og virus.
A2A1 Organiske dampe og opløsningsmidler.
B2B1 Syrer i gasform, halogener (fx klor), blåsyre og svovlbrinte.
E2E1 Svovldioxid og syrer i gasform.
K2K1 Ammoniak.
A2B2E2K2
A1B1E1K1
Organiske dampe, opløsningsmidler, uorganiske gasser, organiske syrer, svovldioxid og ammoniak.
A2B2 Organiske dampe, opløsningsmidler, syrer i gasform, halogener (fx klor), blåsyre og svovlbrinte.
AX* Organiske dampe og opløsningsmidler med kogepunkt under 65 °C.
E2P3 Svovldioxid, syrer i gasform, faste og flydende, giftige og radioaktive partikler, bakterier og virus
K2P3 Ammoniak, faste og flydende, giftige og radioaktive partikler, bakterier og virus.
A2P3 Organiske dampe, opløsningsmidler, faste og flydende, giftige og radioaktive partikler, bakterier og virus.
A2B2P3 Radioaktivt jod og dets organiske forbindelser, kviksølv og kviksølvforbindelser, faste, flydende, giftige og radioaktive partikler, bakterier og virus.
A2B2E2K2-P3 Organiske dampe, opløsningsmidler, syrer i gasform, halogener (for eksempel klor), blåsyre, svovlbrinte, svovldioxid, faste, flydende, giftige og radioaktive partikler, bakterier og virus.
AXP3* Organiske dampe, opløsningsmidler, syrer i gasform, halogener (for eksempel klor), blåsyre, svovlbrinte, svovldioxid, ammoniak, faste, flydende, giftige og radioaktive partikler, bakterier og virus.
Reaktor-
Hg-P3
Organiske dampe og opløsningsmidler med kogepunkt under 65 °C, faste, flydende, giftige og radioaktive partikler, bakterier og virus.
A1E1-Hg-P3 Organiske dampe, opløsningsmidler, syrer i gasform, svovlbrinte, svovldioxid, faste, flydende, giftige og radioaktive partikler, bakterier og virus.
A2B2E2K2-
Hg-P3
Organiske dampe, opløsningsmidler, syrer i gasform, halogener (for eksempel klor), blåsyre, svovlbrinte, svovldioxid, ammoniak, kviksølv og kviksølvforbindelser, faste, flydende, giftige og radioaktive partikler, bakterier og virus.
A1B2E2K1-CO-MO-HG-P3* Organiske dampe, opløsningsmidler, syrer i gasform, halogener (for eksempel klor), blåsyre, svovlbrinte, svovldioxid, ammoniak, carbonmonoxid, nitrøse gasser, kviksølv og kviksølvforbindelser, faste, flydende, giftige og radioaktive partikler, bakterier og virus.
CO-P3* Carbonmonoxid, faste, flydende, giftige og radioaktive partikler, bakterier og virus.
NO-CO-P3* Nitrøse gasser, carbonmonoxid, faste, flydende, giftige og radioaktive partikler, bakterier og virus.

*Disse filtre er kun til engangsbrug.

 

HVORDAN FINDER JEG DET RETTE FILTER?

De gyldne huskeregler:

 • Brug filter af samme mærke som din maske
 • Undersøg hvilken forurening der skal beskyttes mod
 • Hav styr på hvor længe filteret skal være i brug, og dermed hvornår det skal udskiftes

 

Dowload 3M filterguide